staff notes

  1. PVS

    Addon 2x [xFv] Staff Notes - Ghi chú của nhân viên cho XenForo 2

    [xFv] Staff Notes - Ghi chú của nhân viên cho XenForo 2 1.0.0 Staff Notes là một plugin cho diễn đàn XenForo 2 có chức năng thêm ghi chú vào trang chủ của admincp. Người dùng có quyền truy cập vào admincp có thể để lại ghi chú cho chính họ hoặc sử dụng chúng làm sổ ghi chép để nhắc nhở cá nhân...
Top Bottom