staff reply to locked conversations

  1. PVS

    Addon 2x Staff Reply to locked Conversations - Cho phép Staff trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa XenForo 2

    Staff Reply to locked Conversations - Cho phép Staff trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa XenForo 2 2.0.2 Addon nhỏ sẽ cho phép admin và moderator trả lời các cuộc trò chuyện bị khóa. Có hai tùy chọn cho addon, một để cho phép admin và một cho phép mod. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom