state

  1. PVS

    Addon 2x User state check - Kiểm tra trạng thái người dùng XenForo 2 1.0

    User state check - Kiểm tra trạng thái người dùng XenForo 2 1.0 Hiển thị trạng thái người dùng của người dùng không hợp lệ. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng userstatecheck_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm 'userstatecheck' vào URL diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành...
  2. PVS

    Addon 2x [MMO] Disable User State - Vô hiệu hóa tài khoản cho XenForo 2

    [MMO] Disable User State - Vô hiệu hóa tài khoản cho XenForo 2 2.1.0 Thêm khả năng vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom