status icon with text

  1. PVS

    Tutorial 2x Status icon with text - Biểu tượng trạng thái có văn bản cho XenForo 2

    Status icon with text - Biểu tượng trạng thái có văn bản cho XenForo 2 Các biểu tượng trạng thái hiển thị cho chúng ta một loại chủ đề hoặc chỉ khi một chủ đề được ghim, đã xem, v.v. Chúng có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể mở rộng tùy chỉnh hơn một chút để có như sau: Như bạn có thể...
Top Bottom