steam authentication and integration

  1. PVS

    Addon 2x Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2

    Steam Authentication and Integration - Xác thực và tích hợp Steam cho XenForo 2 1.7.9 Add-on này cung cấp tài khoản được kết nối XF2 đầy đủ chức năng với Steam. Điều này có nghĩa là nó tích hợp hoàn hảo với hệ thống đăng nhập hiện có và cảm thấy tự nhiên với XenForo 2. Các tính năng hiện tại...
  2. PVS

    Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Steam Authentication and Integration của XenForo 2

    Bản dịch tiếng Pháp cho Steam Authentication and Integration của XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Steam Authentication and Integration của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Pháp. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom