sticky resources

  1. PVS

    Addon 2x [TC] Sticky Resources - Ghim tài nguyên cho XenForo 2 1.1.0

    [TC] Sticky Resources - Ghim tài nguyên cho XenForo 2 1.1.0 Add-on này cho phép bạn ghim tài nguyên trong các chuyên mục, nó giống như ghim các chủ đề trong các diễn đàn. Tính năng: Ghim/bỏ ghim tài nguyên bằng cách sử dụng các tùy chọn tài nguyên hoặc kiểm duyệt nội tuyến Ghi nhật ký về việc...
  2. PVS

    Addon 2x [LT] Sticky Resources - Ghim tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0

    [LT] Sticky Resources - Ghim tài nguyên cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn ghim tài nguyên trong các chuyên mục, nó giống như ghim các chủ đề trong các diễn đàn. Tính năng: Ghim/bỏ ghim tài nguyên bằng cách sử dụng các tùy chọn tài nguyên hoặc kiểm duyệt nội tuyến Ghi nhật ký về việc...
Top Bottom