sticky thread separator (css)

  1. PVS

    Tutorial 2x Sticky thread separator (CSS) - Phân tách chủ đề ghim (CSS) cho XenForo 2.2

    Sticky thread separator (CSS) - Phân tách chủ đề ghim (CSS) cho XenForo 2.2 Thêm css đơn giản để hiển thị các chủ đề quan trọng hơn. Trong template extra.less, hãy thêm cái này: .structItemContainer-group--sticky { border-left: 2px solid @xf-paletteColor3; padding-bottom: 5px...
Top Bottom