style chooser in navigation bar

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2 2.0.2

    [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2 2.0.2 Addon đơn giản này thêm nút chọn Style vào thanh navigation. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2

    [OzzModz] Style Chooser In Navigation Bar - Thêm nút chọn Style vào thanh Navigation cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản này thêm nút chọn Style vào thanh navigation. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top