style chooser manager

  1. PVS

    Addon 2x Style chooser manager - Trình quản lý trình chọn style cho XenForo 2 1.3

    Style chooser manager - Trình quản lý trình chọn style cho XenForo 2 1.3 Thay đổi trình chọn style thành cột đơn và sắp xếp theo alpha. Tính năng: Một cột hàng giúp xem trình chọn style dễ dàng hơn. Tiêu đề style được sắp xếp theo alpha. Style đã chọn hiện tại được in đậm. Chúc các bạn...
Top Bottom