style info

  1. PVS

    Addon 2x Style info - Thông tin style cho XenForo 2

    Style info - Thông tin style cho XenForo 2 1.0 Hiển thị số lượng thành viên sử dụng mỗi style. Cách sử dụng: Chỉ những người có quyền Administrator mới có thể chạy add-on này. Trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, thêm 'styleinfo' vào URL diễn đàn của bạn và nhấn enter. Chúc các bạn...
Top Bottom