style usage stats in acp

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Style Usage Stats in ACP - Thống kê sử dụng style trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Style Usage Stats in ACP - Thống kê sử dụng style trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm thống kê sử dụng style hàng ngày (ACP > Logs > Statistics) Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom