sub-forum

  1. PVS

    Tutorial 2x Sub-Forums Grid - Tạo Sub-Forum dạng Grid cho XenForo 2

    Sub-Forums Grid - Tạo Sub-Forum dạng Grid cho XenForo 2 Sửa đổi template này hiển thị các sub-forum bên dưới parent node body. Bước đầu tiên: Đảm bảo rằng style property nodeListSubDisplay được đặt thành "Listed below node", bạn có thể tìm thấy trong Style properties > Node/forum list...
  2. PVS

    Tutorial 2x UI.X2 Column sub-forums - Chia cột sub-forum cho XenForo 2

    UI.X2 Column sub-forums - Chia cột sub-forum cho XenForo 2 Chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào template extra.less là xong. .node-subNodesFlat { display: block; } .node-subNodeFlatList li { width: 45%; float: left; } Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom