tag tiếng việt xenforo 1.5

  1. virutmt

    Help Tag tiếng việt cho xenforo 1.5

    Mình làm theo hướng dẫn trên forum thì fix được cái lỗi tag bị mất kí tự trên url. Sửa 2 files Tag trong model và Datarewire rồi Nhưng hiện tại những tag cũ thì nó vẫn bị lỗi mất kí tự đó. vậy phải làm sao những tag cũ được. Vì mình đã thử xóa tag cũ đi. và thêm lại tag vẫn giống như tag cũ...
Top Bottom