tags

  1. Addon 2x Meta tags - Thẻ meta cho XenForo 2

    Meta tags - Thẻ meta cho XenForo 2 1.2 Cho phép thêm thẻ meta mô tả tiêu đề và mô tả. Thẻ meta được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để cung cấp cho chủ đề của bạn một tiêu đề và mô tả trong kết quả tìm kiếm của họ. Đôi khi tiêu đề và mô tả chủ đề không được mô tả. Vì vậy, để có kết quả SEO...
  2. Addon 2x 3D Tags Cloud - Tag Cloud 3D cho XenForo 2

    3D Tags Cloud - Tag Cloud 3D cho XenForo 2 1.0.0 Add-on thêm widget các tag phổ biến với hiệu ứng 3D. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  3. Addon 2x Popular Tags Cloud - Tag Cloud phổ biến cho XenForo 2

    Popular Tags Cloud - Tag Cloud phổ biến cho XenForo 2 1.0.1 Hiển thị tag phổ biến trên cộng đồng của bạn. Widget Popular tags cloud là một đại diện trực quan của dữ liệu văn bản, thường được sử dụng để mô tả từ khóa siêu dữ liệu (tag) trên các trang web. Thêm widget và chọn vị trí widget...
Top Bottom