tax

  1. PVS

    Addon 2x [021] Payment provider tax - Thuế nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 1.0.0

    [021] Payment provider tax - Thuế nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho XenForo 2 1.0.0 Với add-on này, bạn sẽ có thể chỉ định các khoản hoa hồng bổ sung cho từng hồ sơ thanh toán. Phần trăm thuế sẽ được thêm vào số tiền cuối cùng của khoản thanh toán. Ví dụ: nếu chi phí nâng cấp là 100 đô la và...
  2. PVS

    Addon 2x [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2

    [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo một cổng thanh toán PayPal với khả năng đặt hoa hồng người dùng bổ sung khi thanh toán. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom