telegram bot

  1. PVS

    Language 2x xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2

    xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Telegram Bot (for NSF) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom