ten ao

  1. PVS

    Addon Vanity Names - Tên ảo

    Vanity Names - Tên ảo 1.4.2 Add-on này cho phép người dùng với permission để xác định một 'Vanity Name'. Tên ảo này cho phép dễ dàng truy cập vào hồ sơ của họ, bằng cách điều hướng đến <yourdomain>/<vanity_name>. Bạn cũng có thể chỉ định một tiền tố hoặc hậu tố (đó là @). Ví dụ...
Top Bottom