ten may chu

  1. PVS

    Addon 2x Ban Registrations by Hostname - Cấm đăng ký bằng Hostname cho XenForo 2

    Ban Registrations by Hostname - Cấm đăng ký bằng Hostname cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này sẽ chặn người dùng đăng ký trên trang web của bạn bằng Hostname của họ. Mặc dù đây không phải là cách được ưa thích để ngăn chặn đăng ký, nhưng nó đã được sử dụng và có hiệu quả. Đăng ký bị chặn theo thứ...
Top Bottom