text-shadow

  1. PVS

    Tìm hiểu thuộc tính text-shadow và text-transform trong CSS

    Tìm hiểu thuộc tính text-shadow và text-transform trong CSS Bài viết này sẽ nêu rõ chức năng cụ thể của 2 thuộc tính text-shadow và text-transform. Thuộc tính text-shadow để tạo ra các bóng đổ cho chữ, thuộc tính text-transform để chuyển thành chữ in hoa in thường. Đổ bóng chữ với text-shadow...
Top