thanh tac vu

  1. PVS

    Tutorial 2x Custom Action Bar for 2.1 - Tùy chỉnh thanh tác vụ cho XenForo 2.1

    Custom Action Bar for 2.1 - Tùy chỉnh thanh tác vụ cho XenForo 2.1 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template extra.less là xong: .actionBar-action:before { margin-right: 5px; } .actionBar-action--edit:before {.m-faContent("\f040");} .actionBar-action--report:before {.m-faContent("\f071");}...
Top Bottom