thanh trung

  1. PVS

    Addon 2x [TH] Activation Reminder & User Purger - Nhắc nhở kích hoạt & thanh trừng người dùng XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1

    [TH] Activation Reminder & User Purger - Nhắc nhở kích hoạt & thanh trừng người dùng XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1 Đối với các diễn đàn lớn, quản lý thành viên có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Với Activation Reminder, tự động gửi email đến người dùng đã đăng ký nhưng chưa bao giờ kích hoạt tài...
  2. PVS

    Addon 2x [TH] Activation Reminder & User Purger - Nhắc nhở kích hoạt & thanh trừng người dùng XenForo 2

    [TH] Activation Reminder & User Purger - Nhắc nhở kích hoạt & thanh trừng người dùng XenForo 2 1.0.0 Đối với các diễn đàn lớn, quản lý thành viên có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Với Activation Reminder, tự động gửi email đến người dùng đã đăng ký nhưng chưa bao giờ kích hoạt tài khoản của họ...
Top Bottom