thiet bi

  1. PVS

    Addon 2x [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0

    [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0 Nếu bạn muốn đăng xuất từ xa thiết bị hoặc thiết bị bị chặn trong xenforo 2.x. Bây giờ bạn có thể với addon này. Nó sẽ bao gồm đăng xuất thiết bị từ xa, thiết bị bị chặn, thông báo qua email và banner thiết bị...
  2. PVS

    Addon 2x Accessible Navigation for Assistive Devices - Truy cập điều hướng cho các thiết bị hỗ trợ XenForo 2

    Accessible Navigation for Assistive Devices - Truy cập điều hướng cho các thiết bị hỗ trợ XenForo 2 0.0.4 Thêm các nút điều hướng lớn vào header/footer cho những người sử dụng các thiết bị trợ giúp để điều hướng trang web. Có nhiều người dùng thường có các nhấp chuột sai và các vấn đề điều...
Top Bottom