thoa thuan

  1. PVS

    Addon 2x License Agreement - Thỏa thuận cấp phép XenForo 2 1.0

    License Agreement - Thỏa thuận cấp phép XenForo 2 1.0 Thêm liên kết thỏa thuận cấp phép vào footer. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng licenseagreement_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Chỉnh sửa phrase licenseagreement_description nếu cần. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom