thread owner rights lite

  1. PVS

    Addon 2x [H] Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề rút gọn cho XenForo 2 1.0.1

    [H] Thread Owner Rights Lite - Quyền sở hữu chủ đề rút gọn cho XenForo 2 1.0.1 Đây là phiên bản rút gọn của add-on Thread Owner Rights. Cung cấp cho các thành viên của bạn dựa trên node hoặc quyền của nhóm người dùng khả năng chỉnh sửa bất kỳ bài viết nào trong chủ đề mà họ tạo và xóa tạm thời...
Top Bottom