thread & post bb code for xf2

  1. PVS

    Addon 2x Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.4.0

    Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.4.0 Bbcode để tạo URL thân thiện cho các bài viết hoặc chủ đề từ ID. Việc sử dụng chính trong XF1.x là để tạo ra URL ổn định cho liên kết khi đối mặt với sự kiểm duyệt. Add-on này là để cho phép di chuyển việc sử dụng...
  2. PVS

    Addon 2x Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.3.0

    Thread & Post BB Code for XF2 - BB Code chủ đề & bài viết cho XenForo 2 2.3.0 Bbcode để tạo URL thân thiện cho các bài viết hoặc chủ đề từ ID. Việc sử dụng chính trong XF1.x là để tạo ra URL ổn định cho liên kết khi đối mặt với sự kiểm duyệt. Add-on này là để cho phép di chuyển việc sử dụng...
Top Bottom