thread rating

  1. PVS

    Addon 2x [BS] Thread Rating - Xếp hạng chủ đề cho XenForo 2 1.0.0b

    [BS] Thread Rating - Xếp hạng chủ đề cho XenForo 2 1.0.0b Ngoài ra, nhận xét về các đánh giá có thể được thực hiện. Xếp hạng được hiển thị trong chủ đề trực tiếp trong tổng quan chủ đề và trong các diễn đàn, cũng có thể lọc theo xếp hạng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom