threema gateway

  1. PVS

    Language German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway

    German translation for Threema Gateway - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Threema Gateway 1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Threema Gateway. Vì vậy cần cài đặt add-on Threema Gateway trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP...
Top Bottom