tia set

  1. PVS

    Addon 2x Lightning bolt to new posts - Biểu tượng tia sét đến bài viết mới cho XenForo 2 1.0

    Lightning bolt to new posts - Biểu tượng tia sét đến bài viết mới cho XenForo 2 1.0 Thay đổi biểu tượng tia sét dẫn đến các bài viết mới. Theo mặc định, biểu tượng tia sét hiển thị trang Có gì mới. Add-on này sẽ thay đổi hành động để hiển thị trang Bài viết mới. Hỏi và đáp: Q: Bạn có một...
  2. PVS

    Addon 2x Lightning Bolt Link To New Posts - Thay đổi liên kết biểu tượng tia sét thành bài viết mới XenForo 2

    [OzzModz] Lightning Bolt Link To New Posts - Thay đổi liên kết biểu tượng tia sét thành bài viết mới XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản thay đổi liên kết biểu tượng tia sét từ what's new thành bài viết mới trên thanh điều hướng di động. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom