ticket

  1. PVS

    Addon 2x Support Ticket System - Hệ thống vé hỗ trợ cho XenForo 2

    Support Ticket System - Hệ thống vé hỗ trợ cho XenForo 2 3.2.1 Add-on này cung cấp cho bạn một hệ thống vé nâng cao cho phép bạn quản lý các vấn đề của khách hàng, bao gồm cả trong các cuộc thảo luận theo chủ đề, Hoàn thành với các nhóm nhân viên, gắn cờ, mức độ ưu tiên khác nhau, Trả lời được...
  2. PVS

    Addon Tickets - Vé

    Tickets - Vé 1.3.1 Tickets là một giải pháp hệ thống hỗ trợ cho XenForo nhằm đối chiếu tất cả các nhu cầu trợ giúp của bạn để dễ dàng sử dụng giải pháp. Tính năng: Cho phép người dùng tạo các ticket mới trong chuyên mục mà bạn thiết lập Tích hợp với các chức năng cốt lõi XenForo Tùy chỉnh...
Top Bottom