tiet che

  1. PVS

    Addon 2x [MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts - Tiết chế kiểm duyệt chủ đề/bài viết cho XenForo 2

    [MIGHTY] Moderate Censored Threads/Posts - Tiết chế kiểm duyệt chủ đề/bài viết cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này sẽ cho phép bạn di chuyển các chủ đề hoặc bài viết sang Moderation Approval Queue nếu chúng có bất kỳ từ nào bị kiểm duyệt trong nội dung bài viết của họ. Tùy chọn: 1. Mặc định: Bạn...
Top Bottom