tinymce quattro

  1. PVS

    Language TinyMCE Quattro French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro

    TinyMCE Quattro French translation - Bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro 2.1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on TinyMCE Quattro. Cài đặt tệp ngôn ngữ Pháp Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ...
  2. PVS

    Language Spanish translation for TinyMCE Quattro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TinyMCE Quattro

    Spanish translation for TinyMCE Quattro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TinyMCE Quattro 1.7.0.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on TinyMCE Quattro. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-ons và import...
Top Bottom