today

  1. PVS

    Addon Today in History - Hôm nay trong lịch sử

    Today in History - Hôm nay trong lịch sử 2.0.2 Thêm vào sidebar hiển thị sự kiện lịch sử xảy ra vào ngày hiện tại. Cài đặt: Tải về todayInHistory_2.0.2.zip và giải nén ra. Upload toàn bộ nội dung bên trong thư mục "upload" lên thư mục gốc cài đặt XenForo. Từ Admin Control Panel, đến trang...
Top Bottom