top navigation

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.8.0

    [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.8.0 TÍNH NĂNG điều hướng đầu trang có thể ghim hoặc không ghim (tùy chọn riêng cho chế độ xem trên thiết bị di động) di chuyển các phần tử lên điều hướng đầu trang: Chỉ các Tab của Khách truy cập, Chỉ Tab Tìm kiếm, Các Tab của Khách truy...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.7.3

    [cXF] Top Navigation - Điều hướng đầu trang XenForo 2 1.7.3 TÍNH NĂNG điều hướng đầu trang có thể ghim hoặc không ghim (tùy chọn riêng cho chế độ xem trên thiết bị di động) di chuyển các phần tử lên điều hướng đầu trang: Chỉ các Tab của Khách truy cập, Chỉ Tab Tìm kiếm, Các Tab của Khách truy...
Top Bottom