trang ho so

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.1

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.1 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Tự động tạo vanity cho...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.0

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 2.0.0 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2

  [tl] Profile Vanity URL - URL Vanity trang hồ sơ XenForo 2 1.0.6 Cho phép người dùng sử dụng liên kết route tùy chỉnh đến hồ sơ của họ. Tùy chọn: Khả năng lựa chọn giữa https://example.com/vanity hoặc https://example.com/members/vanity Giới hạn giữa thay đổi url vanity Quyền: Cho phép một...
Top Bottom