trigger

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Spam Trigger Alert - Cảnh báo về trình kích hoạt spam cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Spam Trigger Alert - Cảnh báo về trình kích hoạt spam cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm cảnh báo về các hành động kích hoạt spam. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Spam trigger prune config - Kích hoạt cấu hình dọn dẹp spam cho XenForo 2

    Spam trigger prune config - Kích hoạt cấu hình dọn dẹp spam cho XenForo 2 2.0.0 Làm cho cấu hình thời gian trôi qua của spam log được cấu hình. Mặc định là 30 ngày để khớp với mặc định của XF. Tập trung vào việc cho phép lưu giữ hồ sơ đăng ký người dùng lâu hơn bình thường. Được sử dụng cùng...
Top Bottom