trinh bay

  1. PVS

    Addon Mandatory Presentation - Trình bày bắt buộc

    Mandatory Presentation - Trình bày bắt buộc 2.0.0 Với Mandatory Presentation, add-on này cho phép bạn bắt buộc tất cả các thành viên mới của bạn phải tạo ra một chủ đề trình bày trước khi có thể tương tác trên diễn đàn của bạn. Khi một thành viên mới tự giới thiệu mình, trình bày của họ sau đó...
Top Bottom