trinh don

  1. PVS

    Addon Floating Menu - Tạo trình đơn nổi

    Floating Menu - Tạo trình đơn nổi 1.2.3 Với add-on này bạn có thể dễ dàng tạo ra một trình đơn nổi với các item không giới hạn. Tính năng: Style Properties để tùy chỉnh bất kỳ điều gì Các options khác nhau để kiểm soát bất cứ điều gì Icon Picker cho các item trình đơn Usergroup Permission...
  2. PVS

    Addon Push Menu - Trình đơn đẩy

    Push Menu - Trình đơn đẩy 1.1.0 Với add-on này, bạn có thể có một trình đơn đẩy với các tùy chọn khác nhau trong trang web của bạn và hiển thị các liên kết không giới hạn trong danh sách không giới hạn và bố trí dễ dàng để sử dụng bảng quản trị. Chỉ cần vào trang quản trị của nó và quản lý danh...
Top Bottom