trinh xac thuc

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Email Validator: Usebouncer.com - Trình xác thực email: Usebouncer.com cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Email Validator: Usebouncer.com - Trình xác thực email: Usebouncer.com cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm tích hợp với dịch vụ xác minh email Bouncer Tính năng: Lưu trữ kết quả kiểm tra Nhật ký kiểm tra email với các bộ lọc Xóa nhật ký tự động Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công...
  2. PVS

    Addon 2x [AL] Add-on Validator - Trình xác thực Add-on cho XenForo 2

    [AL] Add-on Validator - Trình xác thực Add-on cho XenForo 2 1.0.1 Add-on sẽ xác minh tất cả các add-on được cài đặt tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa XenForo liên quan đến việc mở rộng các class lõi. Một lỗi sẽ được hiển thị trong trang Add-ons cho mỗi class không tuân theo các quy tắc của...
Top Bottom