tro lai

  1. PVS

    Addon Linkback - Liên kết trở lại

    Linkback - Liên kết trở lại 1.2 Linkback ghi lại tất cả các pingbacks/refbacks và gửi về pingback mong muốn. Tương tự như các chức năng của vBSEO. - Hệ thống Refback/Pingback - Hệ thống XML-RPC Ping Anti-Spam - Blacklist - Keyword - Xem danh sách incoming Ref / Ping-backs trong các chủ đề có...
Top Bottom