truyen thong

  1. PVS

    Addon 2x Social Media Button - Nút truyền thông xã hội cho XenForo 2 2.2.12.1

    Social Media Button - Nút truyền thông xã hội cho XenForo 2 2.2.12.1 Widget nút truyền thông xã hội. Thêm nút trang Khả năng thiết lập màu tùy chỉnh Khả năng thiết lập độ dốc cho nút Khả năng thiết lập biểu tượng của riêng bạn Thiết lập thứ tự hiển thị Thuộc tính bổ sung Cài đặt kiểu có sẵn Có...
  2. PVS

    Other 2x Adding Social Media Icons to the Headar Section - Thêm các biểu tượng Social vào Header XenForo 2

    Adding Social Media Icons to the Headar Section - Thêm các biểu tượng Social vào Header XenForo 2 Thêm code sau vào extra.less: .social-network { font-size: 0; line-height: 0; letter-spacing: -4px; padding: 10px 0; text-align: center; li { display: inline-block...
Top Bottom