tuong tu

 1. PVS

  Addon 2x Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.3

  Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.3 Hiển thị danh sách các tài nguyên tương tự khi người dùng đang xem một tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng similarresources_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.5

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.5 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 3. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.4

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.4 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 4. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.3

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.3 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 5. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.2

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.2 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 6. PVS

  Addon 2x Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.2

  Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.2 Hiển thị danh sách các tài nguyên tương tự khi người dùng đang xem một tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng similarresources_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x [XTR] Similar Threads Options - Tuỳ chọn chủ đề tương tự cho XenForo 2 1.0.0

  [XTR] Similar Threads Options - Tuỳ chọn chủ đề tương tự cho XenForo 2 1.0.0 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.1

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.1 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 9. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.0

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2.2 8.0 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 10. PVS

  Addon 2x Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.1

  Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.1 Hiển thị danh sách các tài nguyên tương tự khi người dùng đang xem một tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng similarresources_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 11. PVS

  Addon 2x [TB] Similar Threads with Pictures - Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2 2.2.6

  [TB] Similar Threads with Pictures - Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2 2.2.6 Add-on này sẽ hiển thị các chủ đề tương tự với hình ảnh ở cuối mỗi chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 12. PVS

  Addon 2x Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.0

  Similar resources - Tài nguyên tương tự XenForo 2 2.0 Hiển thị danh sách các tài nguyên tương tự khi người dùng đang xem một tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng similarresources_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 13. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.9

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.9 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 14. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.7

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.7 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 15. PVS

  Addon 2x [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 2.2.6

  [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 2.2.6 Add-on sẽ có những tính năng sau: Hiển thị các chủ đề tương tự khi tạo một chủ đề Giới hạn các chủ đề tương tự Chỉ tìm kiếm trong diễn đàn chủ đề Loại trừ các diễn đàn cho các chủ đề tương tự Widget chủ đề tương tự Chúc các bạn...
 16. PVS

  Addon 2x [TB] Similar Threads with Pictures - Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0

  [TB] Similar Threads with Pictures - Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0 Add-on này sẽ hiển thị các chủ đề tương tự với hình ảnh ở cuối mỗi chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 17. PVS

  Addon 2x [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2

  [BS] Similar threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 2.2.5 Add-on sẽ có những tính năng sau: Hiển thị các chủ đề tương tự khi tạo một chủ đề Giới hạn các chủ đề tương tự Chỉ tìm kiếm trong diễn đàn chủ đề Loại trừ các diễn đàn cho các chủ đề tương tự Widget chủ đề tương tự Chúc các bạn...
 18. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 5.8 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 19. PVS

  Addon Show Similar Threads On Thread Creation - Hiện chủ đề tương tự trong tạo chủ đề mới

  Show Similar Threads On Thread Creation - Hiện chủ đề tương tự trong tạo chủ đề mới 1.1.7 Add-on này cho thấy một danh sách các chủ đề tương tự như tiêu đề bạn gõ của một chủ đề mới. Ngoài ra, nó tùy chọn hiển thị một danh sách các chủ đề tương tự ở dưới cùng của mỗi chủ đề trong diễn đàn...
Top Bottom