tweet post

  1. PVS

    Addon 2x Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2

    Jazzaaf Tweet Post - Tweet bài viết cho XenForo 2 1.1 Addon này sẽ thêm khả năng gửi chủ đề lên Twitter. Thành viên của các nhóm được phép có thể gửi chủ đề đến tài khoản Twitter được xác định trước. Tính năng: Dựa trên sự cho phép. Nội dung Tweet có thể chỉnh sửa. Thông báo nếu chủ đề đã...
Top Bottom