ultimate news ticker

  1. PVS

    Addon 2x Ultimate News Ticker - Ticker tin tức XenForo 2 1.0.4.1

    Ultimate News Ticker - Ticker tin tức XenForo 2 1.0.4.1 Bạn có muốn thông báo những thông tin quan trọng cho người dùng của mình không? Bạn không cần slider lớn! Kiểm tra Ultimate News Ticker. Nhờ plugin này, bạn có thể: đặt tên cho phần Latest News đặt liên kết cho tin tức đặt văn bản cho...
Top Bottom