ultimate vote page

  1. PVS

    Addon 2x [Stylesfactory] Ultimate Vote Page - Tuỳ chỉnh trang bình chọn XenForo 2 1.0.1

    [Stylesfactory] Ultimate Vote Page - Tuỳ chỉnh trang bình chọn XenForo 2 1.0.1 Bây giờ bạn có thể thiết lập trang bình chọn của mình trong vài phút. Với add-on này, bạn có thể : đặt biểu tượng gfx tròn cho block bình chọn đặt liên kết đến trang bình chọn đặt tiêu đề cho liên kết bình chọn...
Top