unbannable users

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Unbannable Users - Người dùng không bị cấm cho XenForo 2

    [OzzModz] Unbannable Users - Người dùng không bị cấm cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ này sẽ cho phép bạn nhập người dùng vào tùy chọn addon. Ngay cả khi người dùng vượt quá ngưỡng điểm cảnh báo, họ sẽ không bị cấm. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom