unity

  1. PVS

    Tuyển dụng Lập Trình Game Mobile, Game Developer

    Công Ty Phần Mềm Tower Hà Nội tuyển Lập Trình Game Mobile, Game Developer Lương Tới 1200$ KHU VỰC: HÀ NỘI CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Game Mobile, Game Developer, Unity NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Tới $500 - $1200 MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÔNG VIỆC: • Phát triển game Unity, Cocos2d •...
Top Bottom