update any resource

  1. PVS

    Addon 2x Update Any Resource - Cập nhật bất kỳ tài nguyên cho XenForo 2 1.1.1

    Update Any Resource - Cập nhật bất kỳ tài nguyên cho XenForo 2 1.1.1 Cho phép các thành viên có quyền cập nhật bất kỳ tài nguyên nào. Yêu cầu PHP 7.3+ XenForo Resource Manager 2.1.4+ Permissions Resource moderator permissions Update any resource Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom