uploads

  1. PVS

    Addon 2x Setup uploads - Thiết lập tải lên XenForo 2 1.0

    Setup uploads - Thiết lập tải lên XenForo 2 1.0 Thay đổi editor mặc định để hình ảnh đã dán được nhúng dưới dạng hình thu nhỏ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x Chunked Uploads - Tải lên từng đoạn cho XenForo 2 1.0.2

    Chunked Uploads - Tải lên từng đoạn cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này cho phép "tải lên từng đoạn" trong XenForo và cho phép bạn đặt giới hạn tải lên tối đa lên đến 128GB bất kể cấu hình máy chủ của bạn là gì. Tính năng Tùy chọn để xác định kích thước phân đoạn của mỗi lần tải lên. Giá trị này...
Top