user agent

 1. PVS

  Addon 2x User agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 2.8

  User agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 2.8 Cho phép xem các loại thiết bị mà các thành viên đang sử dụng để xem diễn đàn của bạn. Có một số lý do tại sao add-on này có thể rất hữu ích: Biết xu hướng như loại thiết bị đang được sử dụng. Biết một thiết bị thành viên là hữu ích trong các...
 2. PVS

  Addon 2x User agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 2.7

  User agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 2.7 Cho phép xem các loại thiết bị mà các thành viên đang sử dụng để xem diễn đàn của bạn. Có một số lý do tại sao add-on này có thể rất hữu ích: Biết xu hướng như loại thiết bị đang được sử dụng. Biết một thiết bị thành viên là hữu ích trong các...
 3. PVS

  Addon 2x User Agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 2.6

  User Agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 2.6 Cho phép xem các loại thiết bị mà các thành viên đang sử dụng để xem diễn đàn của bạn. Có một số lý do tại sao add-on này có thể rất hữu ích: Biết xu hướng như loại thiết bị đang được sử dụng. Biết một thiết bị thành viên là hữu ích trong các...
 4. PVS

  Addon 2x User Agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2

  User Agent - Đại diện người dùng cho XenForo 2 1.9 Cho phép xem các loại thiết bị mà các thành viên đang sử dụng để xem diễn đàn của bạn. Có một số lý do tại sao add-on này có thể rất hữu ích: Biết xu hướng như loại thiết bị đang được sử dụng. Biết một thiết bị thành viên là hữu ích trong các...
Top Bottom