user ban history

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] User Ban History - Lịch sử người dùng bị cấm cho XenForo 2

    [MMO] User Ban History - Lịch sử người dùng bị cấm cho XenForo 2 2.1.1 Add-on này sẽ thêm một tab bổ sung là lịch sử cấm. Ngoài ra, add-on có khả năng định cấu hình ai có thể xem lịch sử cấm. Khi chỉnh sửa cấm, các mục không được thêm vào lịch sử! Nếu bạn thay đổi lý do cấm, thì trong lịch sử...
Top Bottom